form_id:1629;NO OK; ROLL=2075-234234; RANK=2; GENDER=Female; CALL=345345345345form_id:1663;NO OK; ROLL=2075-1135; RANK=1242; GENDER=Male; CALL=9841048196form_id:1671;NO OK; ROLL=2075-21700250; RANK=611; GENDER=Male; CALL=+9779817818111form_id:1744;NO OK; ROLL=2075-1159; RANK=553; GENDER=Female; CALL=9849464923form_id:1749;NO OK; ROLL=2075-5275; RANK=5006; GENDER=Female; CALL=9822855160form_id:1767;NO OK; ROLL=2075-2743; RANK=506; GENDER=Female; CALL=9825797791form_id:1783;NO OK; ROLL=2075-6444; RANK=5249; GENDER=; CALL=9808550222form_id:1785;NO OK; ROLL=2075-2251; RANK=5679; GENDER=Male; CALL=9815713569form_id:1812;NO OK; ROLL=2075-5026; RANK=7456; GENDER=Male; CALL=9815612603form_id:1836;NO OK; ROLL=2075-50055; RANK=3201; GENDER=Male; CALL=9803819921form_id:1844;NO OK; ROLL=2075-2854; RANK=135; GENDER=Male; CALL=9841589632form_id:1847;NO OK; ROLL=2075-3240; RANK=1770; GENDER=Male; CALL=9819401107form_id:1873;NO OK; ROLL=2075-463; RANK=4231; GENDER=Female; CALL=9822581016form_id:1895;NO OK; ROLL=2075-2356; RANK=52; GENDER=Female; CALL=9852436522form_id:1913;NO OK; ROLL=2075-3874; RANK=2491; GENDER=; CALL=9868806171form_id:1918;NO OK; ROLL=2075-3333; RANK=12; GENDER=Female; CALL=1111111111form_id:1923;NO OK; ROLL=2075-1846; RANK=5612; GENDER=Male; CALL=9868356960form_id:1924;NO OK; ROLL=2075-1415; RANK=6165; GENDER=; CALL=9817077660form_id:1937;NO OK; ROLL=2075-889; RANK=3852; GENDER=Male; CALL=9827130934form_id:1979;NO OK; ROLL=2075-4528; RANK=3054; GENDER=Female; CALL=9814516943form_id:1980;NO OK; ROLL=2075-2797; RANK=4885; GENDER=; CALL=9846855797form_id:1981;NO OK; ROLL=2075-7142; RANK=3139; GENDER=; CALL=9844551099form_id:2000;NO OK; ROLL=2075-5845; RANK=902; GENDER=Female; CALL=9861367704form_id:2002;NO OK; ROLL=2075-6556; RANK=4771; GENDER=Male; CALL=9867822646form_id:2006;NO OK; ROLL=2075-8331; RANK=6249; GENDER=Female; CALL=9818587930form_id:2007;NO OK; ROLL=2075-803; RANK=2943; GENDER=Female; CALL=9813394913form_id:2022;NO OK; ROLL=2075-7872; RANK=4274; GENDER=Male; CALL=9861519211form_id:2027;NO OK; ROLL=2075-1323; RANK=3925; GENDER=Male; CALL=9800565005form_id:2036;NO OK; ROLL=2075-6865; RANK=1932; GENDER=Female; CALL=9855053281form_id:2037;NO OK; ROLL=2075-7406; RANK=5720; GENDER=Female; CALL=9869630001form_id:2044;NO OK; ROLL=2075-7457; RANK=1849; GENDER=; CALL=9823178462form_id:2045;NO OK; ROLL=2075-530; RANK=3943; GENDER=; CALL=9810754805form_id:2046;NO OK; ROLL=2075-4067; RANK=4141; GENDER=; CALL=9861811924form_id:2047;NO OK; ROLL=2075-5822; RANK=1419; GENDER=; CALL=9823457285form_id:2048;NO OK; ROLL=2075-4950; RANK=4027; GENDER=; CALL=9816319146form_id:2049;NO OK; ROLL=2075-1086; RANK=1877; GENDER=; CALL=9843788035form_id:2050;NO OK; ROLL=2075-1998; RANK=3214; GENDER=; CALL=9863466411form_id:2051;NO OK; ROLL=2075-2431; RANK=2117; GENDER=; CALL=9816875293form_id:2052;NO OK; ROLL=2075-6909; RANK=5530; GENDER=; CALL=9861600214form_id:2053;NO OK; ROLL=2075-5670; RANK=4951; GENDER=; CALL=9862263422form_id:2054;NO OK; ROLL=2075-1052; RANK=735; GENDER=; CALL=9861288850form_id:2055;NO OK; ROLL=2075-383; RANK=4212; GENDER=; CALL=9861178528form_id:2056;NO OK; ROLL=2075-7578; RANK=4502; GENDER=; CALL=9844561000form_id:2057;NO OK; ROLL=2075-6232; RANK=2580; GENDER=; CALL=9867783257form_id:2058;NO OK; ROLL=2075-2043; RANK=2455; GENDER=; CALL=9843340319form_id:2059;NO OK; ROLL=2075-2194; RANK=4012; GENDER=; CALL=9868222535form_id:2060;NO OK; ROLL=2075-6944; RANK=3291; GENDER=; CALL=9861497200form_id:2061;NO OK; ROLL=2075-4030; RANK=1585; GENDER=; CALL=9865755034form_id:2062;NO OK; ROLL=2075-4925; RANK=4721; GENDER=; CALL=9869351163form_id:2063;NO OK; ROLL=2075-7372; RANK=3032; GENDER=; CALL=9808275393form_id:2064;NO OK; ROLL=2075-858; RANK=2402; GENDER=; CALL=9805450944form_id:2065;NO OK; ROLL=2075-5651; RANK=5245; GENDER=; CALL=9861435726form_id:2066;NO OK; ROLL=2075-7489; RANK=4205; GENDER=; CALL=9869232619form_id:2070;NO OK; ROLL=2075-6972; RANK=1316; GENDER=Male; CALL=9861980341form_id:2074;NO OK; ROLL=2075-5603; RANK=4287; GENDER=Male; CALL=9861324448form_id:2080;NO OK; ROLL=2075-3761; RANK=5309; GENDER=Male; CALL=9861867506form_id:2085;NO OK; ROLL=2075-9566; RANK=4981; GENDER=Male; CALL=9861333540form_id:2108;NO OK; ROLL=2075-8463; RANK=2924; GENDER=Male; CALL=9807786965form_id:2113;NO OK; ROLL=2075-5953; RANK=4683; GENDER=Male; CALL=9861333220form_id:2114;NO OK; ROLL=2075-3184; RANK=2437; GENDER=Male; CALL=9823693096form_id:2117;NO OK; ROLL=2075-6149; RANK=2014; GENDER=Male; CALL=9860117954form_id:2118;NO OK; ROLL=2075-6038; RANK=4207; GENDER=Male; CALL=9843807676form_id:2119;NO OK; ROLL=2075-02-29; RANK=1; GENDER=Male; CALL=9860970568form_id:2122;NO OK; ROLL=2075-6209; RANK=4585; GENDER=Male; CALL=9811782480form_id:2123;NO OK; ROLL=2075-5549; RANK=1741; GENDER=Male; CALL=9841384075form_id:2124;NO OK; ROLL=2075-8005; RANK=6193; GENDER=Male; CALL=9847483567form_id:2130;NO OK; ROLL=2075-6494; RANK=5633; GENDER=Male; CALL=9824343928form_id:2131;NO OK; ROLL=2075-2183; RANK=5386; GENDER=Male; CALL=9840395334form_id:2138;NO OK; ROLL=2075-1330; RANK=1984; GENDER=Male; CALL=9818748236form_id:2143;NO OK; ROLL=2075-3066; RANK=1556; GENDER=Male; CALL=9818267362form_id:2175;NO OK; ROLL=2075-4788; RANK=5921; GENDER=Male; CALL=9863844900form_id:2182;NO OK; ROLL=2075-3166; RANK=1481; GENDER=Male; CALL=9843812962form_id:2183;NO OK; ROLL=2075-5903; RANK=4932; GENDER=Male; CALL=9810007826form_id:2190;NO OK; ROLL=2075-4642; RANK=5836; GENDER=Male; CALL=9866941273form_id:2198;NO OK; ROLL=2075-3857; RANK=5990; GENDER=Male; CALL=9867770639form_id:2199;NO OK; ROLL=2075-4910; RANK=4943; GENDER=Male; CALL=9846571189form_id:2205;NO OK; ROLL=2075-3340; RANK=4003; GENDER=Male; CALL=9860906732form_id:2209;NO OK; ROLL=2075-6193; RANK=2474; GENDER=Male; CALL=9813279600form_id:2222;NO OK; ROLL=2075-2057-0297; RANK=2635; GENDER=Male; CALL=9865372719form_id:2223;NO OK; ROLL=2075-6294; RANK=5779; GENDER=Male; CALL=9861484885form_id:2232;NO OK; ROLL=2075-7047; RANK=1894; GENDER=Male; CALL=9843916594form_id:2236;NO OK; ROLL=2075-8115; RANK=4929; GENDER=Male; CALL=9813367836form_id:2237;NO OK; ROLL=2075-8181; RANK=2998; GENDER=Male; CALL=9827102297form_id:2238;NO OK; ROLL=2075-5097; RANK=6322; GENDER=Male; CALL=9868726000form_id:2249;NO OK; ROLL=2075-2072-7904; RANK=4245; GENDER=Male; CALL=9867750013form_id:2253;NO OK; ROLL=2075-7853; RANK=3921; GENDER=Male; CALL=9861531275form_id:2257;NO OK; ROLL=2075-6053; RANK=3622; GENDER=Male; CALL=9867122656form_id:2266;NO OK; ROLL=2075-8402; RANK=4952; GENDER=Male; CALL=9860867567form_id:2268;NO OK; ROLL=2075-6219; RANK=3140; GENDER=Male; CALL=9860683637form_id:2269;NO OK; ROLL=2075-8154; RANK=5945; GENDER=Male; CALL=9823317087form_id:2272;NO OK; ROLL=2075-1674; RANK=3025; GENDER=Male; CALL=9860507920form_id:2273;NO OK; ROLL=2075-1674; RANK=3025; GENDER=Male; CALL=9860507920form_id:2274;NO OK; ROLL=2075-1674; RANK=3025; GENDER=Male; CALL=9860507920form_id:2275;NO OK; ROLL=2075-1674; RANK=3025; GENDER=Male; CALL=9860507920form_id:2276;NO OK; ROLL=2075-8181; RANK=2998; GENDER=Male; CALL=9827102297form_id:2703;NO OK; ROLL=2075-2076-11854; RANK=6950; GENDER=Male; CALL=9840337944
Roll No Name Gender Rank Mobile Voucher
2075-6249 Sunil Pokharel Male 0920 9869758779
2075-02-29 Aslam Ali Male 1 9860970568
2075-4752 SUDIP SHRESTHA Male 1000 9860917106
2075-2169 Prashant G.C. Male 1002 9812818496
2075-4206 Bishal Pandey Male 1004 9816680424
2075-1321 Suman Adhikari Male 1010 9861444967
2075-1215 AAKASH SAPKOTA Male 1023 9861530805
2075-2058 Ashok Budhathoki Male 1041 9860853399
2075-4693 Anu Chaudhary Male 1060 9825660609
2075-507 Simon Rai Male 1101 9824885860
2075-2362 Sabin Karki Male 1104 9823665730
2075-5723 Rustam Ali Male 1115 9805900778
2075-1919 Abhisek Dahal Male 1141 9844280090
2075-6098 Nabin Prakash Jung Pokhrel Male 1144 9807029060
2075-236 Tanuj Bhatt Male 1148 9843779313
2075-8867 Akhilesh Prasad yadav Male 1162 9816224501
2075-4240 Amik Kandel Male 1166 9867335221
2075-3333 aaaa aaaa aaaa Female 12 1111111111
2075-6873 Prajwal Chaudhary Male 1204 9841190541
2075-701 Arbind Bahadur Magar Male 1225 9824701618
2075-1135 Suraj Maharjan Male 1242 9841048196
2075-486 Bidur Sapkota Male 1268 9865711881
2075-3173 Sweta Shahi Female 1314 9861293596
2075-6972 Paridhi Mishra Male 1316 9861980341
2075-2894 Jayant Kumar Jha Male 1348 9818705244
2075-3713 Saroj Dangol Male 1349 9823809660
2075-2854 Ramesh Rajpal Rai Male 135 9841589632
2075-4180 Krishna Prasad Khanal Male 1370 9865048982
2075-130 Charchit Regmi Male 1381 9841081048
2075-3390 Mahendra Tamang Male 1388 9806423610
2075-1226 Sabi Kurmi Male 1415 9809250897
2075-1160 Prabin Sharma Male 1418 9813967400
2075-5822 Bikash Sah 1419 9823457285
2075-3924 Roshan Neupane Male 1427 9860441615
2075-3710 Prabin Raut Male 1446 9818259609
2075-3166 Swostika Dhakal Male 1481 9843812962
2075-2460 Samir Pokhrel Male 1484 9866940727
2075-1610 Kirti Khanal Male 1487 9861481585
2075-1613 vishal bahadur shahi Male 1493 9840064261
2075-714 Sudip Adhikari Adhikari Male 1506 9809890585
2075-7644 Ajaya Rimal Male 1512 9841694027
2075-1232 Mohit Mishra Male 1531 9865049680
2075-3066 Swedena Shakya Male 1556 9818267362
2075-237 Pramod Bhatt Male 1572 9868792573
2075-4030 Chakra Bahadur Kunwar 1585 9865755034
2075-4263 Rakshya Belbase Female 1591 9861062045
2075-6116 Roman Shrestha Male 1597 9823383989
2075-2561 Nanda Raj Joshi Male 1617 9861445504
2075-1411 Rajesh Shrestha Male 1620 9806618349
2075-607 Santosh Baral Male 1621 9862779037
2075-8976 Sarthak Dahal Male 1651 9861438882
2075-7937 sandesh Jung Kunwar Male 1669 9849912870
2075-2907 Rabins Shrestha Male 1678 9867365535
2075-2497 Manohar Kunwar Male 1694 9863452931
2075-4145 Nidhi Jaiswal Female 1700 9824421735
2075-2261 Suraj Nemkul Male 1709 9861334242
2075-998 Bishal Subedi Male 1713 9867326896
2075-2614 Karan Chaudhary Tharu Male 1715 9817490188
2075-6772 Pranay Gurung Male 1723 9861331955
2075-10290 kiran jung shah Male 1729 9823259776
2075-5882 Saroj Kumar Pokharel Male 1733 9862941003
2075-2908 Prahlad Kumar Shah Male 1735 9807001537
2075-5549 Priyanka Ray Male 1741 9841384075
2075-8414 Prashant Shrestha Male 1750 9861432563
2075-3240 Saroj Khanal Male 1770 9819401107
2075-7040 Sanjay Shrestha Male 1771 9824299125
2075-2678 Sagar Kumar Das Male 1776 9816716922
2075-1023 Sudip Neupane Male 1779 9860146365
2075-1800 Rajib Regmi Male 1791 9863213045
2075-3476 Khem Raj Joshi Male 1812 9868749363
2075-7457 Jenish Poudel 1849 9823178462
2075-5079 Ashim Panthi Male 1872 9840104175
2075-1086 Aayush Adhikari 1877 9843788035
2075-445 Sijan Pokharel Male 1893 9851083299
2075-7047 Sushma Timalsina Male 1894 9843916594
2075-6865 Sudarshan Poudel Female 1932 9855053281
2075-2512 Samman Mani Acharya Male 1951 9819221919
2075-5387 Sagar Kumar Sah Kanu Male 1952 9809120834
2075-7944 Shital Raj Deuja Male 1960 9861333889
2075-7922 Krishal Pradhan Male 1972 9860930256
2075-1645 Anupam Pandey Chhetry Male 1983 9861446214
2075-1330 Ishwor Bhatta Male 1984 9818748236
2075-234234 test test123 ertert Female 2 345345345345
2075-6149 Nikita Pokharel Male 2014 9860117954
2075-5865 Sagar Neupane Male 2020 9846156898
2075-10565 Sujit Tamang Male 2034 9862769346
2075-104 Chiranjivi Subedi Male 2035 9843446248
2075-1938 Govinda Chiluwal Male 2047 9814186072
2075-1112 Sachin Manandhar Male 2054 9863344418
2075-4317 Rojal Bahadur Kayastha Male 2066 9860888026
2075-6529 Rajan Maharjan Male 2074 9861570412
2075-691 Ranjit kumar Thakur Male 2092 9805986450
2075-1201 Swadesh Kumar Yadav Male 2095 9867327421
2075-869 Nishant Khatri Male 2096 9808514184
2075-2431 Saroj Raut 2117 9816875293
2075-3358 Sakar K.C. Male 2118 9810106399
2075-6020 Akash Tamang Male 2176 9810260568
2075-1845 Ajay Rimal Male 2178 9860672937
2075-3301 Anish Shilpakar Male 2181 9861208287
2075-7138 Abhinandan Shrestha Male 2187 9868205040
2075-7706 SACHIN KHATRI Male 2189 9841768531
2075-5747 Abhinash Kumar Mandal Male 2191 9809630283
2075-11003 Tej Nath Sapkota Male 2196 9860843095
2075-8596 Dharmendra Paswan Male 2232 9819763012
2075-1843 Dinesh Marasini Male 2298 9841592421
2075-9213 Pratik Gyawali Male 2305 9805851736
2075-5751 Bibek Bishwas Male 2316 9846977777
2075-7434 Sushant Devkota Male 2330 9843818474
2075-329 Grishan Pradhan Male 2335 9861854056
2075-7073 Devendra Dahal Male 2337 9818547689
2075-191 Sagar Bhandari Male 2343 9825677716
2075-4174 Aashisha Jha Male 2377 9800803235
2075-784 krishna Murari Aryal Male 2385 9860209999
2075-5992 Dhrub Kumar Yadav Male 2395 9804777407
2075-858 Ashok Raj Sapkota 2402 9805450944
2075-4906 Khimraj Dangi Male 2420 9814503912
2075-4366 Abiral Aryal Male 2423 9851228868
2075-3184 Pratima Lama Male 2437 9823693096
2075-2930 Suraj Jha Male 2442 9819604815
2075-2043 Durga Bhawani Shrestha 2455 9843340319
2075-6193 Rajani Shrestha Male 2474 9813279600
2075-4177 Kiran Kumar Khadka Male 2476 9860186395
2075-3133 Agrim Poudel Male 2478 9815161249
2075-3874 Nabin Singh Karki Male 2491 9868806171
2075-9660 Dilip Singh Kathayat Male 2504 9868336428
2075-68 suraj Maharjan Male 2506 9840302784
2075-728 Dipesh Upadhayaya Male 2514 9860315782
2075-6535 Aavash Sharma Male 2524 9860831346
2075-1030 Prasant Gupta Male 2532 9811167754
2075-6232 Suman Kaucha 2580 9867783257
2075-9800 Anmol Kumar Gupta Male 2595 9865015964
2075-1193 Shaswat Wagle Male 2599 9841546786
2075-4616 Roshan Karki Male 2624 9823299439
2075-2057-0297 Ajay Pokhrel Male 2635 9865372719
2075-3022 Ayush Khadka Male 2642 9813971047
2075-5330 Parbati Basnet Female 2645 9863354935
2075-5008 mukesh sharma Male 2659 9860665704
2075-4663 Anil Bote Male 2669 9846761234
2075-5851 Suman Neupane Male 2674 9863437620
2075-1075 Niraj Ayer Male 2676 9868908099
2075-5984 Pukar Kafle Male 2677 9861390002
2075-3970 Aditya Kuikel Male 2682 9843774689
2075-1143 Reshmi Raj Khadka Male 2688 9866858351
2075-2139 Manoj Sapkota Male 2732 9843078121
2075-3883 Indra Bahadur Dhami Male 2738 9824691443
2075-7207 Himanshu Pyakurel Male 2752 9845621968
2075-311 Ajay Kumar Mahato Male 2775 9860640752
2075-3766 Rajesh G.C. Male 2786 9822822872
2075-2333 Sabin Bhandari Male 2799 9861383637
2075-670 Gobinda Chochang Pun Male 2800 9808686433
2075-2354 Ram Krishna Mainali Male 2804 9844532102
2075-3075 bidur lamsal Male 2829 9846784677
2075-1229 Sankalpa Adhikari Male 2832 9867335759
2075-1611 Prashidhika Ghimire Female 2874 9849002053
2075-3063 Madhu Krishna Poudel Male 2880 9808121717
2075-4052 Ranjit Ghimire Male 2912 9865153144
2075-8463 Pankaj Yadav Male 2924 9807786965
2075-5707 DEVARAJ NEUPANE Male 2936 9869756505
2075-1371 Sangam Ghimire Male 2942 9847624928
2075-803 Aashish Kumar Jha Female 2943 9813394913
2075-6924 Ganesh Gahatraj Male 2949 9867364711
2075-3480 Nirajan Poudyal Male 2976 9861292013
2075-4859 Ankita Dahal Female 2984 9861512777
2075-6451 Sanjay Kumar Kharel Male 2997 9806021324
2075-8181 Kiran Paudel Male 2998 9827102297
2075-8099 Parashar Khanal Male 3002 9846770055
2075-9616 Prajjwol Shrestha Male 3014 9849132824
2075-3604 Devendra Das Male 3023 9813503075
2075-2008 Hemant Prakash Oli Male 3024 9822801191
2075-1674 ELIZA SHAHI Male 3025 9860507920
2075-7372 Saroj Kumar Sah 3032 9808275393
2075-430 Ashok thapa Male 3043 9817300674
2075-2121 Rochak Bhattarai Male 3044 9808064568
2075-10279 Aadarsha Bastola Male 3050 9843885480
2075-4528 Aashis Jaishi Female 3054 9814516943
2075-2929 Anukesh Shrestha Male 3060 9860874926
2075-6531 Anuj Gupta Male 3066 9817287701
2075-9559 Econ Bhatta Male 3073 9840354800
2075-1583 Bishal Adhikari Male 3078 9860147915
2075-4141 Niraj Kumar Yadav Male 3087 9813805943
2075-3333 Lalit Prasad Joshi Male 3101 9868891417
2075-6449 Bidek Pokharel Male 3116 9864210091
2075-6960 Pukar Pokhrel Male 3137 9841611931
2075-7142 Anup Jang Khadka 3139 9844551099
2075-6219 Susmita Pokharel Male 3140 9860683637
2075-7354 Swopnil Parajuli Male 3144 9866010306
2075-8009 Saroj Gurung Male 3151 9823310227
2075-4315 Nischal Pandey Male 3185 9851090967
2075-50055 Gagan Maharjan Male 3201 9803819921
2075-4185 Monika Shakya Female 3202 9841636529
2075-5720 Anil Kumar Yadav Male 3205 9804805740
2075-3806 Sujan Kumar Shrestha Male 3210 9841701416
2075-1998 Pratibha Kulung 3214 9863466411
2075-5940 Lekh raj sharma Male 3246 9843369645
2075-3018 khimanand ghimire Male 325 9849076801
2075-2941 Saroj Ramtel Male 3251 9816164737
2075-5009 Narayan G.C. Male 3269 9810111503
2075-1068 Arun Kumar Tharu Male 3271 9848031519
2075-6944 Devendra Upadhyaya Risal 3291 9861497200
2075-8724 Shrey Gartaula Male 3296 9845913625
2075-7345 Shishir Mishra Male 3297 9803073194
2075-4873 Abiraj Thapa magar Male 3298 9866929712
2075-7509 Rajnish Mahato Male 3320 9808017713
2075-7251 Bibek Kumar Mahato Male 3331 9817856168
2075-1120 Mahesh Raj Bhatt Male 3334 9860233935
2075-2788 Nirajan Paudel Male 3337 9869764499
2075-3222 Aakriti Dhakal Female 3345 9849300443
2075-1622 Ranjila Shrestha Female 3368 9865005260
2075-2135 Anmesh Adhikari Male 3395 9862193010
2075-5765 Supreme Adhikari Male 3433 9860900914
2075-8553 Sandesh Khatiwada Male 3439 9862775309
2075-1175 Prem Bahadur Khadka Male 3445 9867177160
2075-1868 Sameer Shrestha Male 3450 9825606844
2075-2326 Rudra Narayan Mandal Male 3464 9815344119
2075-10442 Sushant Adhikari Male 3474 9818430617
2075-7462 Saurav Maharjan Male 3478 9813863021
2075-2198 sudarshan kumar Mandal Male 3497 9817814814
2075-3876 Rewaj Pokhrel Khatri Male 3501 9861531541
2075-1463 Robins Bikram Dev Male 3509 9827758575
2075-6937 Pradip Pathak Male 3515 9860939889
2075-5506 Suraj Adhikari Male 3522 9816259642
2075-7950 Rubin Manadhar Male 3530 9818738527
2075-541 Mehul Paudyal Male 3535 9813157081
2075-8036 Liladhar Dahal Male 3537 9858425075
2075-9786 Jyoti Prasad Sharma Male 3545 9810568482
2075-7270 tejendra chhedal Male 3557 9865605055
2075-8325 Pracheen Sharma Male 3564 9861320391
2075-142 Sudeshma Dikshen Lama Female 3579 9861199283
2075-11258 Bishal Lungeli Male 3596 9811947718
2075-4212 Sunit Kmar Chaudhary Male 3599 9808022124
2075-3072 Nishan Gharti Magar Male 3606 9814551680
2075-4638 Satyanarayan Adhikari Male 3618 9825612353
2075-6053 Srijana K.c. Male 3622 9867122656
2075-4089 Sudarshan Auji Male 3629 9803106709
2075-3715 Ashutosh Raut Male 3643 9804878571
2075-3375 Pramish Shrestha Male 3646 9807918066
2075-7775 Samir Bogati Male 3649 9813629126
2075-6920 Saugat Silwal Male 3654 9860164965
2075-7533 Bipin Babu Kunwar Male 3660 9861357217
2075-466 Sundar Mani Humagain Male 3663 9861290632
2075-3781 Aftab Aalam Male 3685 9824310731
2075-6136 Bhushan Pandey Male 3687 9865704487
2075-5316 Jhalak Khadka Male 3692 9868934386
2075-2998 Abhishek Poudel Male 3694 9861320233
2075-1701 Rohit Gyawali Male 3698 9840109741
2075-10088 Pukar Upadhyay Male 3700 9818118323
2075-6050 Sameer Jung Gupta Male 3704 9840468158
2075-1305 Rohit Khadka Male 3724 9808030964
2075-5349 Anil Dhakal Male 3778 9840576720
2075-3574 Shiv Yadav Male 3780 9807266336
2075-600 Devand Singh Male 3785 9816778821
2075-6699 Prabesh Karki Male 3794 9817037556
2075-5225 Dipak Kumar Sah Male 3801 9817695761
2075-6392 Ranjit Dahal Male 3806 9865049392
2075-3928 Aayush Niraula Male 3809 9864039746
2075-2104 Baikuntha Bhandari Male 3811 9867125552
2075-4196 Ramesh Chaudhary Male 3819 9815742748
2075-8251 Subas Chand Male 3831 9869986554
2075-10833 Tanwirul Hassan Male 3842 9863431294
2075-889 sachita ghimire Male 3852 9827130934
2075-2496 Shiva Raj Badu Male 3862 9848992297
2075-1272 Nikesh Lamichhane Male 3887 9851127076
2075-3809 Manoj Gautam Male 3891 9801182619
2075-2875 Dipesh Kumar Shrestha Male 3894 9861210044
2075-9225 Ashwin Kharel Male 3915 9813977223
2075-7853 Sneha Nakarmi Male 3921 9861531275
2075-1323 Kalpana Gharti Magar Male 3925 9800565005
2075-1769 Binay Kumar Mandal Male 3938 9843441646
2075-1812 RAHUL KUMAR DAS Male 3941 9862211270
2075-530 Sanjaya Joshi 3943 9810754805
2075-3356 Kiran Banshi Male 3983 9815126607
2075-9235 Dipesh Dulal Male 3985 9818692122
2075-1742 Subheksha Tandan Female 4002 9823356365
2075-3340 Larisha Lamsal Male 4003 9860906732
2075-4462 Kabi Raj Bhatta Male 4009 9865678067
2075-2194 Pradeep Devkota 4012 9868222535
2075-2035 Nishesh K.C. Male 4015 9866941007
2075-3346 Subidha Regmi Female 4020 9861446133
2075-2209 Sant Shree Subedi Male 4024 9817376347
2075-4950 Manish Yadav 4027 9816319146
2075-5041 Bijay Kumar Jha Male 4029 9823344962
2075-7691 Sandip Gotame Gotame Male 4031 9815148092
2075-8350 Navraj Shrestha Male 4036 9807552255
2075-5636 Suman Tamang Male 4052 9826181189
2075-4386 Gyanendra Paudel Male 4059 9813785841
2075-6341 Bijay Shrestha Male 4062 9860914830
2075-10286 Susan Katuwal Male 4071 9862029299
2075-2997 Ranjan Kumar Shah Male 4072 9813551626
2075-2641 Avash Kumar Shah Male 4081 9816991059
2075-5058 Milan Maharjan Male 4086 9823405541
2075-6018 Prashant Parajuli Male 4095 9841121550
2075-6184 Ashish Adhikari Male 4097 9863447318
2075-4619 Reema Bhandari Female 4098 9860189440
2075-7180 Abhas Maharjan Male 4099 9814680548
2075-129 Hem Shankar Singh Male 4114 9814736932
2075-6142 Lil Prasad Pun Male 4118 9805277859
2075-5521 Adarsha Joshi Male 4121 9868200359
2075-7746 Santosh Yadav Male 4125 9813676739
2075-2591 amrit khatiwada Male 4128 9813528902
2075-5722 Ritiz Shakya Male 4132 9843807067
2075-6861 Biplov Upreti Male 4134 9844254583
2075-5622 Puskar Paudel Male 4135 9840480527
2075-4067 Ashok Ghimire 4141 9861811924
2075-2074 saurab bikram sen Male 4155 9806621704
2075-9052 Nitesh Gajurel Male 4176 9840521057
2075-8299 Kiran Aryal Male 4185 9847195024
2075-7489 Hrishes Sunwar 4205 9869232619
2075-6038 Prashansa Banepali Male 4207 9843807676
2075-75 Bipul Mainali Male 4211 9841029564
2075-383 Prawal Bhusal 4212 9861178528
2075-852 anjalee kumari Ray Female 4229 9815737837
2075-463 Nabin Bist Female 4231 9822581016
2075-5514 Biswash Sapkota Male 4241 9818333051
2075-2072-7904 Biplab Pokhrel Male 4245 9867750013
2075-5299 Sharada Pun Magar Female 4254 9809575612
2075-4170 Kishor Ghimire Male 4260 9867690032
2075-6952 Saurav Chaudhary Male 4272 9849240147
2075-7872 sophiya kunwar Male 4274 9861519211
2075-5603 Sandhya Pandey Male 4287 9861324448
2075-8815 Ashish Shrestha Male 4295 9824370755
2075-4064 Kaustub Raj Kharel Male 4317 9865185404
2075-3330 Prakash Shahi Male 4337 9864706631
2075-6045 Raju Kumar Jaiswal Male 4343 9816241406
2075-6307 Rajiv Kumar Ray Male 4348 9814851744
2075-8178 Pujan Bhandari Male 4359 9861290830
2075-6432 Bipin Shrestha Male 4382 9861902900
2075-903 Purnima Rana Magar Female 4385 9806713636
2075-7762 Sameer Manandhar Male 4397 9818110603
2075-4161 Rohit Kumar Yadav Male 4418 9810067292
2075-2201 Sanjay Singh Male 4439 9867976843
2075-1280 Rabin Ghimire Male 4446 9817021059
2075-4673 bharat shahi Male 4448 9846894199
2075-312 Dhiraj Poudel Male 4455 9866010617
2075-2155 shreejan pandit Male 4459 9860993510
2075-4926 Bipin Timalsina Male 4468 9869100725
2075-8793 Ashutosh Chapagain Male 4490 9861999836
2075-6228 Sheetal Basnet Male 4496 9860810546
2075-7578 Sameep Shrestha 4502 9844561000
2075-3244 Mandip Limbu Male 4510 9807922600
2075-9544 Kripesh Bastakoti Male 4516 9813032223
2075-945 Ashish Khatri Male 4526 9805272726
2075-5919 Sushan shrestha Male 4528 9861333041
2075-1748 Rupesh Kumar Yadav Male 4558 9841352383
2075-3497 Saugat Parajuli Male 4559 9863205444
2075-6334 Aryan Sharma Male 4584 9814530752
2075-6209 Deepak Yadav Male 4585 9811782480
2075-3515 Pratistha Bajracharya Female 4591 9818782272
2075-10302 Bikram Yadav Male 4600 9805905495
2075-2318 Nishant Kumar Bal Male 4602 9808518661
2075-5146 Rajan Kumar Mahato Male 4604 9823146334
2075-1663 alish shrestha Male 4607 9862230128
2075-3641 Milan Khati Male 4632 9807540653
2075-6356 Jagdish Prasad Bhatt Male 4644 9805787872
2075-5461 Roshan Chaudhary Male 4648 9863736909
2075-190 Bikky Thakur Male 4653 9812050367
2075-4107 Resham Shrestha Male 4656 9807654180
2075-4283 Trishna Shrestha Female 4659 9865402626
2075-1923 Ashim K.C. Male 4662 9806200402
2075-489 Prabin Chaudhary Male 4672 9810432120
2075-5953 Nisha Pandey Male 4683 9861333220
2075-418 Aakash Adhikari Male 4685 9817485791
2075-605 Minesh Panth Male 4686 9804431619
2075-5215 Shishir Khanal Male 4701 9848128257
2075-863 Safal Bhattarai Male 4712 9869539600
2075-1119 Kartik Shah Male 4716 9825809800
2075-5020 Ashish Karki Male 4718 9843881384
2075-4925 Subhadra Kumari Chaudhary 4721 9869351163
2075-1794 Sudip Kumar Yadav Male 4726 9808541126
2075-2487 Shreya Thapa Female 4731 9869244319
2075-7564 Pradesh Nepal Male 4736 9860797829
2075-520 Sandesh Bashyal Male 4742 9867244116
2075-868 Ashim Poudel Male 4750 9862751205
2075-5753 Bipin Maharjan Male 4759 9812381003
2075-5630 Uddeshya Wagle Male 4762 9865009999
2075-6556 Shailesh Pokharel Male 4771 9867822646
2075-7483 Prashan Nepal Male 4772 9860816502
2075-8615 Basanta Singh Male 4784 9868120656
2075-1525 Sameer Acharya Male 4795 9863817475
2075-406 Devid Khatiwada Male 4797 9862147477
2075-6333 Utsav K.C. Male 4802 9805256817
2075-7929 Madan Prasad Sapkota Male 4830 9861725118
2075-3799 Rabindra Tharu Male 4844 9812586986
2075-2873 Akash Rawat Male 4847 9848385858
2075-5999 Nabin Kumar Mukhiya Male 4868 9813485783
2075-1156 Laxmi Bahadur Mahat Male 4870 9864925112
2075-2797 Cafyna Paudel 4885 9846855797
2075-2697 Bholanand Yadev Male 4888 9819982413
2075-8678 Sudip Pandey Male 4897 9865442435
2075-11149 Nabin Bashyal Male 4898 9849831562
2075-50 bimal Rai Male 4900 9814956578
2075-1911 Dipendra Chaudhary Male 4902 9867572243
2075-2574 Sanjay Kumar Gupta Male 4908 9842839127
2075-4398 Prem Nath Sharma Male 4925 9811808794
2075-8115 Pranita Dawadi Male 4929 9813367836
2075-3181 Sabera Karki Female 4930 9823686636
2075-5903 Smriti Humagain Male 4932 9810007826
2075-5710 Jay Prakash Mahato Male 4933 9813708103
2075-4910 Swasti Karki Male 4943 9846571189
2075-2290 Riya Sharma Female 4946 9862253552
2075-5670 Aashish Lamichhane 4951 9862263422
2075-8402 Manisha Maharjan Male 4952 9860867567
2075-2025 Milan Adhikari Male 4966 9867752999
2075-8845 Narendra Shahi Male 4970 9806462618
2075-10334 Ujwal Naral Male 4976 9803601828
2075-9566 Smarika Sijapati Male 4981 9861333540
2075-5244 Rabin Shrestha Male 4983 9861633669
2075-5275 Purnima G.M. Female 5006 9822855160
2075-9270 Saban Raj Sharma Male 5032 9808287299
2075-2743 Laxmi Mandal Female 506 9825797791
2075-1386 Aayusha Bhataju Female 5075 9861240397
2075-8218 Manish Yadav Male 5085 9804747186
2075-8455 Khagendra Prasad Joshi Male 5094 9848988075
2075-2973 Prakash Thapa Male 5104 9864238026
2075-2283 Umesh Kumar Mahato Male 5105 9814704035
2075-1306 Chiranjibi Koirala Male 5112 9844446443
2075-7168 Susan Thapa Male 5113 9861320778
2075-2639 Navin Yadav Male 5121 9823003840
2075-1668 Barsha Shyaula Female 5127 9849244537
2075-8748 Rozen Shrestha Male 5130 9861286313
2075-4654 Sneh Dahal Male 5142 9863222189
2075-10706 Siddhika gautam Female 5144 9865390395
2075-4883 Suneel Chand Male 5150 9865761161
2075-3980 Gorkha Nepali Male 5158 9863818274
2075-5913 Nisheoh Dhimal Male 5162 9810042227
2075-690 Sujan Kumar Balampaki Male 5166 9804806873
2075-9838 Nishank Khadka Male 5175 9868290699
2075-8722 Rajan Tamang Male 5179 9840123019
2075-6904 Bhawana Basnet Female 5180 9869327611
2075-6031 Amrit Raj Bista Male 5188 9843804968
2075-2029 Aashish Dhakal Male 5189 9845931840
2075-2356 Amrita Kansakar Female 52 9852436522
2075-2732 Saurav Rajbhandari Male 5201 9860916869
2075-6757 Prakash Shrestha Male 5203 9817156271
2075-5985 Nischal Lamichhane Male 5211 9867381401
2075-5164 Pasang Temba sherpa Male 5213 9825313052
2075-2853 Devesh Kumar Yadav Male 5222 9864838530
2075-6839 Sanjeev Kumar Yadav Male 5226 9818199575
2075-518 Roshan Sharma Male 5229 9807776704
2075-3755 Sushil Bist Male 5233 9868806826
2075-5326 Sanjeev Dotel Male 5234 9841638433
2075-5651 Saurabh Aryal 5245 9861435726
2075-6444 Aavash Bhatta 5249 9808550222
2075-9361 Sujan Poudel Male 5251 9845845886
2075-5197 Muna Bhusal Female 5255 9867388621
2075-3595 Manish Prasad Yadav Male 5270 9823110627
2075-6090 Rijon Gautam Male 5278 9861399314
2075-2146 Shubham singh Male 5283 9864103044
2075-2669 Jeewan Chaudhary Male 5298 9813185464
2075-3761 Madhu Bista Male 5309 9861867506
2075-783 Jitendra Yadav Male 5318 9824325675
2075-3138 Sajan Shrestha Male 5341 9861380374
2075-8524 Santosh Gajurel Male 5355 9817847813
2075-7941 Govinda Bikram Shahi Male 5359 9866536854
2075-10599 Dhiresh Kumar Sah Male 5361 9804834450
2075-2183 Anupama Bhatta Male 5386 9840395334
2075-9369 Prabin Rai Male 5394 9863847282
2075-3825 Roman Shrestha Male 5399 9861529844
2075-1801 Sundar Raj Neupane Male 5400 9814208278
2075-6703 Abhiyan Koirala Male 5401 9861281840
2075-1496 Shishir Pandey Male 5410 9817469483
2075-1224 Biki Kumar Sahani Male 5429 9807660357
2075-3621 Ashim Budha Chhetri Male 5442 9868123401
2075-4333 Niraj Shrestha Male 5443 9805814044
2075-6799 Saroj Lawot Male 5450 9808022649
2075-1594 Ravi Pokhrel Male 5452 9809764815
2075-2831 Ashim Adhikari Male 5457 9846654853
2075-2321 Bimal Subedi Male 5474 9805993703
2075-5305 Abshar Baniya Male 5502 9861282798
2075-8059 Season Dahal Male 5523 9844514001
2075-1159 test test Female 553 9849464923
2075-6909 Aakriti Paudyal 5530 9861600214
2075-5625 Rajiv Dangol Male 5531 9813641427
2075-1722 Ramesh K.C Male 5594 9848968195
2075-1846 Jeevan Mahat Male 5612 9868356960
2075-4731 Vivek Kumar Shah Male 5615 9825846211
2075-4000 Santosh Thakur Male 5617 9817766626
2075-7401 Ram Kishan Rana Male 5621 9865766146
2075-2726 Anita Karki Female 5624 9819658992
2075-4882 Tenzing Dorjee Sherpa Male 5627 9803075088
2075-6301 Sanjay Dutta Rouniyar Male 5630 9805900064
2075-6494 Ranjana Das Male 5633 9824343928
2075-4517 Swastika Chaudhary Female 5645 9811266972
2075-3746 Madhav Raj Shukla Male 5648 9805342853
2075-6158 Dipesh Yadav Male 5654 9819886079
2075-3576 Trichandra Shah Male 5661 9867985685
2075-6504 vishal Basnet Male 5677 9867238912
2075-2251 Punam Kumari Das Male 5679 9815713569
2075-7928 Dipesh Manandhar Male 5687 9813373048
2075-1554 Nischal Nepal Male 5703 9867289960
2075-4077 Manoj Shahi Male 5705 9867968993
2075-3334 Roshan Pokhrel Male 5707 9805496725
2075-7406 BISHAL RAWAL Female 5720 9869630001
2075-1154 Sushmita Bramhacharya Female 5721 9843692803
2075-10498 Ashish Thapa Male 5729 9810452634
2075-4772 Santosh Kumar Tharu Male 5745 9823695304
2075-7911 Khemraj Adhikari Male 5758 9818108770
2075-4952 PUKAR PANDE Male 5767 9845812948
2075-6294 Anita Bajracharya Male 5779 9861484885
2075-5527 Suman Shah Male 5784 9803316613
2075-1587 Sanjay Kumar Shrestha Male 579 9807687483
2075-2986 Bibek Nepal Male 5790 9814099393
2075-3782 Roshan Aryal Male 5817 9867738717
2075-4306 Punkaj Pokhrel Male 5825 9867461788
2075-7752 Bibek Khadka Male 5830 9861811582
2075-4642 Barsha Acharya Male 5836 9866941273
2075-7991 Anish Kumar Mallik Male 5849 9807207940
2075-9964 Sahadev Khadka Male 5864 9866873209
2075-4207 Kundan Giri Male 5885 9867165642
2075-788 Santosh Kumar Khang Male 5888 9815733374
2075-6564 Bikash Chalise Male 5895 9846802819
2075-1124 Dipu Ghimire Male 5899 9864838821
2075-3026 Prithivi Nagarkoti Male 5913 9808671139
2075-3948 Deep Narayan Yadav Male 5918 9815844312
2075-4788 Sabina Karki Male 5921 9863844900
2075-4143 Tashi Jangbu Sherpa Male 5922 9803738465
2075-5227 Mayank Chand Male 5927 9848781629
2075-7404 Suresh Subedi Male 5930 9844400056
2075-3607 Anup Regmi Male 5935 9810932866
2075-10461 Dambar Bahadur Bhat Male 5944 9840062528
2075-8154 Srehya Rai Male 5945 9823317087
2075-5156 Manoj Subedi Male 5951 9849971347
2075-4711 surakshya sharma Female 5963 9808786428
2075-5088 Shrawan Limbu Male 5964 9816986751
2075-8262 Archit Manandhar Male 5969 9810144779
2075-7668 Aashish Chhetri Male 5972 9818220295
2075-678 Zen Rasaili Male 5975 9809895433
2075-4286 Amisha Lama Female 5989 9841147953
2075-3857 Nilam Sharma Male 5990 9867770639
2075-6596 Anjan Bhujel Nepal Male 5994 9840353636
2075-2984 Michael Thapa Male 5995 9827137600
2075-2841 Shishir Bhusal Male 6022 9822916889
2075-10017 Deepak Ranabhat Male 6035 9868220055
2075-6655 Sonu Thapa Saru Male 6042 9865438043
2075-5567 Jaya Shrestha Female 6051 9816338840
2075-10671 Subash Gurung Male 6082 9848710511
2075-8474 Sandesh Aslami Male 6083 9817142200
2075-5328 Rose Maharjan Female 6094 9860584640
2075-4033 Nishan Rai Male 6098 9815042002
2075-3249 Surendra Babu Shrestha Male 6108 9845445715
2075-21700250 Akash Gupta Male 611 +9779817818111
2075-941 Prakriti Baral Female 6146 9860106911
2075-2229 Roshani K.C. Female 6151 9847880236
2075-3470 Mahendra Ghimire Male 6152 9867377103
2075-1982 Kshetra Kushal K.C. Male 6164 9866874832
2075-1415 Arjit Barakoti 6165 9817077660
2075-4046 Laxman Singh Dhami Male 6172 9848719905
2075-9457 Roshan khatri Male 6186 9861284977
2075-7125 Santosh Bhatta Male 6192 9863100708
2075-8005 Penju Thapa Magar Male 6193 9847483567
2075-10760 Regan Sharma Neupane Male 6198 9843632835
2075-2002 Raman Kumar yadav Male 6213 9807027982
2075-7329 Arjun Chaudhary Male 6217 9824728970
2075-2476 Vijay Sah Male 6225 9807676292
2075-8714 Arun Chandra Pangeni Male 6232 9808965369
2075-9282 Ram Budha Shrestha Male 6236 9860179962
2075-4940 Priya Diwakar Female 6248 9865169489
2075-8331 Robin Shreshta Female 6249 9818587930
2075-9549 Nitesh Kumar Yadav Male 6286 9804846124
2075-9798 Dinesh Kumar Mahato Male 6287 9811728545
2075-10079 Sujan Rai Male 6299 9816317385
2075-5965 Shailendra Kumar Yadav Male 6314 9817836268
2075-3812 Sanjay Sah Male 6317 9814733072
2075-5097 Rachana Magar Male 6322 9868726000
2075-10540 Ravi Thapa Male 6326 9869599173
2075-1784 Krishna Mandal Male 6335 9844430408
2075-2076-11854 Manoj Singh Thakuri Male 6950 9840337944
2075-1052 Ankitam Khanal 735 9861288850
2075-5026 Ashok Shah Male 7456 9815612603
2075-2672 Sanjay Poudel Male 803 9861345770
2075-212 Manish Ghimire Male 811 9861297245
2075-4074 Sohel Akhtar Male 831 9865018314
2075-5845 Prakash Shrestha Female 902 9861367704
2075-4109 Rojib Bhattarai Male 926 9860858471
2075-3245 Mahesh chandra verma Male 940 9841363012
2075-7115 Samriddha Shrestha Male 977 9813692014
2075-2741 Asim Nepal Male 990 9851228881